Każdy dzień jest wart biegania, każdy kilometr może przynieść nowe znajomości, a może miłość na lata.

Regulamin

"IX Bieg Walentynkowy" Poznań 17 lutego 2024

I. ORGANIZATOR

 „Maratończyk” Maciej Łucyk, ul.Madziarska 2, 61-619 Poznań, NIP:7661821861, regon: 302346704

Maratończyk Pomiar Czasu Anna Kulikowska

Klub Biegacza Maratończyk Poznań

II. CELE

1. Promocja Miasta Poznania

2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

3. Promocja klubu Maratończyk Poznań

4. Upowszechnianie biegania jako jednej z najprostszych form ruchu.

5. Upowszechnienie biegania w terenie.

III. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się w dniu 17 lutego 2024 w Poznaniu nad jeziorem Rusałka.

2. Dystans dla biegaczy wynosi:

a) Bieg główny: 10 km, 5 km

b) Marsz Nordic Walking: 5 km

c) Biegi dziecięce: 200m, 600m, 800m

d) Bieg młodzieżowy: 1500m

3. Start i meta będą miały miejsce nad Jeziorem Rusałka w miejscu oznaczonym na mapie z trasą biegu.

4. Starty nastąpią w godzinach:

a) godzina 10:00 - biegi dziecięce – młodzieżowe

b) godzina 12:00 – bieg główny 10 km, 5 km

c) Marsz Nordic Walking 5km 12:03

5. Trasa przebiegać będzie ścieżkami wokół jeziora Rusałka. Niedopuszczalne jest skracanie trasy biegu. Trasa zostanie przedstawiona na mapce sytuacyjnej. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi co 1 kilometr.

IV. LIMIT CZASU

1. Limit czasu na pokonanie dystansu w biegu wynosi 1 godzinę 30 minut.

2. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy.

V. ZGŁOSZENIA

1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest dokonanie rejestracji elektronicznej do biegu, opłacenie pakietu startowego przelewem elektronicznym lub kartą kredytową oraz podpisanie deklaracji uczestnictwa podczas odbioru pakietu w dniu zawodów. Wypełnienie deklaracji uczestnictwa i dokonanie opłaty rejestracyjnej, o której mowa jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdej deklaracji uczestnictwa, co do którego istnieje podejrzenie, że została wypełniona niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.

3. Łączna liczba Uczestników Biegu na 10 km; 5 km; rajdu Nordic Walking oraz biegach dzieci limit zgłoszeń wynosi 1000 osób.

4. Rejestracje elektroniczne przyjmowane będą od 6.12.2023 do dnia 10 lutego 2024. Natomiast w biurze zawodów przyjmujemy zgłoszenie maksymalnie 10 osób w przypadku nie osiągniecia limitu miejsc. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania zgłoszeń w momencie przekroczenia powyższej liczby Uczestników biegu. Zgłoszenia do biegów dzieci przyjmowane są do 5 lutego, w dniu zawodów niema możliwość zgłoszenia dziecka.

5. Zgłoszenie w biegu par odbywa się podczas zgłoszenia do biegu – w rubryce zgłoszenia pary wpisujemy unikatową, niepowtarzalną nazwę pary np. Kasia i Tomek Biegają. W klasyfikacji par biorą udział osoby, które podczas zgłoszenia wpiszą jednakową nazwę pary. Zawodnicy startujący w parach muszą pobiec razem (od startu do mety - PARY WBIEGAJĄ NA METĘ TRZYMAJĄC SIĘ ZA RĘCE) na jednakowym dystansie (5km lub 10km).

6. Na liście startowej widoczne są osoby, które dokonały rejestracji i płatności za pakiet startowy.

7. Odbiór pakietów startowych będzie możliwy:

16 lutego 2024 w godz. 11:00-18:45 (Sklep Biegacza Poznań Polonez, ul. Niepodległości)

- 17 lutego 2024 w biurze zawodów w miejscu startu tylko dla zawodników spoza aglomeracji Poznańskiej w godzinach 9:00 do 11:00. Biuro biegów dziecięcych i młodzieżowych czynne w godzinach 9:00-10:30

8. Pakiet startowy zawiera:

 • przygotowaną i oznaczoną trasę
 • numer startowy z chipem bezzwrotny
 • elektroniczny pomiar czasu, wyniki na żywo, sms z wynikiem, wydruk wyniku na mecie w formie paragonu
 • nagrodzenie zwycięzców zgodnie z regulamiem
 • zabezpieczenie medyczne imprezy
 • pamiątkowy medal na mecie
 • prowadzenie imprezy przez profesjonalnego konferansjera
 • posiłek i napój na mecie
 • obsługę fotograficzną 
 • niepowtarzalną atmesferę
 • sms z numerem startowym przed zawodami oraz sms z wynikiem po zakończeniu biegu

VI. UCZESTNICTWO

1. Prawo uczestnictwa:

• w biegu na dystansie 10 km; 5 km  - osoby, które ukończyły 16 rok życia do dnia imprezy

• w marszu Nordic Walking – osoby, które ukończyły 10 rok życia do dnia imprezy

 • w biegu 1500m – młodzież w wieku 13-15 lat (rocznik 2009-11)
 • w biegu na dystansie 800m – dzieci w wieku 10-12 lat (rocznik 2012-14)
 • w biegu na dystansie 600m – dzieci w wieku 7-9 lat (rocznik 2015-17)
 • w biegu na dystansie 200m - dzieci w wieku 5-6 lat (roczniki 2018-19)
 • w biegu na dystansie 200m – dzieci w wieku 4 lat i młodsze (rocznik 2020 i młodsi)

2. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Zgody do udziału w Biegu” podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna podczas odbioru pakietu startowego w dniu zawodów.

3. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

4. W pakiecie startowym biegów 10 km, 5 km, radju Nordic Walking 5 km oraz biegów dzieci i młodzieży uczestnicy otrzymują numer startowy, a po ukończeniu biegu pamiątkowy medal odlewany, napój oraz posiłek regeneracyjny. Opcjonalnie przy zgłoszeniu do biegu można zakupić pamiątkową koszulkę techniczną.

5. Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów zintegrowanych z numerem startowym.

6. Podczas zawodów wszyscy uczestnicy zobowiązani są do umieszczenia na przedniej części koszulki numeru startowego. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona.

9. Zawodnicy na mecie nie posiadający numeru startowego z chipem, nie będą sklasyfikowani.

10. W dniu biegu zostanie zorganizowany depozyt dla zawodników.

11. Ze względu na specyfikę biegu start z psem zabroniony.

12. Zabrania się udziału zawodników w słuchawkach.

VII. OPŁATY

1. Opłata startowa za udział w Biegu 10 km; 5 km; rajd Nordic Walking 5 km

Pakiet w wersji A

- płatność dokonana do 10 grudnia 2023 - 60 zł

- od 11 grudnia 2023 do 6 stycznia 2023 - 65 zł 

- od 7 stycznia 2024 do 27 stycznia 2023 - 70 zł

- od 28 stycznia 2024 do 11 lutego 2024 - 75 zł

- w biurze zawodów 100 zł

UWAGA!!! Z każego sprzedanego pakietu biegów 5 i 10km, marszu nordic walking 5km 10 zł zostaje przekazane na Cel Charytatywny.

Pakiet w wersji B

- pamiątkowa koszulka techniczna 25 zł + pakiet A (możliwość zakupu do 1 lutego 2024)

Udział w biegu dziecięcym i młodzieżowym wynosi: 

Pakiet A - 35 zł

UWAGA!!! Z każego sprzedanego pakietu biegów dziecięcych 5 zł zostaje przekazane na Cel Charytatywny.

- Pakiet dziecięcy w wersji B- pamiątkowa koszulka techniczna 25 zł + pakiet A (możliwość zakupu do 1 lutego 2024).

3. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

4. Opłat można dokonywać:
- w dniu zawodów - gotówką w Biurze Zawodów (rejestracja musi zostać dokonana ponownie - 20 miejsc w przypadku wolnych miejsc)

- podczas rejestracji za pomocą płatności elektronicznej Tpay. Do 10 lutego 2024 do godziny 23:59 po tym terminie płatność nie będzie możliwa.

Operatorem płatności jest tpay.com System płatności Tpay.com należąca do spółki Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6,61-808 Poznań, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357.

5. Koszt prowizji bankowych za płatności pokrywa zawodnik.

6. Odbiór pakietu startowego będzie możliwy po okazaniu dokumentu tożsamości oraz podpisaniu formularza zgłoszeniowego w biurze zawodów.

7. Opłacenie pakietu startowego oraz pobranie numeru jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

VIII. KLASYFIKACJA I NAGRODY

1. Klasyfikacja generalna i wiekowa biegów SINGLI 5 km, 10 km odbywa się na podstawie czasów rzeczywistych (netto – liczonych od przekroczenia linii startu). Wyjątkiem jest pierwszych 50 osób przekraczających linię mety, które są klasyfikowane na podstawie czasów oficjalnych (brutto – od strzału startera).

2. Klasyfikacja marszu nordic walking odbywa się na podstawie czasów rzeczywistych (netto – liczonych od przekroczenia linii startu). Impreza odbywa się pod kierownictwem komisji sędziowskiej i zgodnie z zasadami OWNF.

2. Klasyfikacja PAR 5 km, 10 km oraz marszu nordic walking odbywa się na podstawie czasów rzeczywistych (netto – liczonych od przekroczenia linii startu).

3. Klasyfikacja w biegu 5 km i 10km -  Singli 3 pierwsze miejsca Kobiet i 3 pierwsze miejsca Mężczyzn, klasyfikacja par pierwszych 6 miejsc.

4. Klasyfikacja w biegach dziecięcych i młodzieżowych w każdej kategorii wiekowej chłopcy i dziewczynki - 3 pierwsze miejsce chłopców i dziewczynek w każdej kategorii wiekowej. W biegu dzieci do 4 lat prowadzony będzie pomiar czasu bez dekoracji zwycięzców (stawiamy na dobrą zabawę).

5. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia klasyfikacji branżowych. O klasyfikacjach tych uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej w dniu zawodów.

6. Nordic Walking – 3 pierwsze miejsca Kobiet i Mężczyzn oraz 6 pierwszych miejsc w klasyfikacji PAR.

7. Zawodnicy startujący w parach muszą pobiec razem (od startu do mety) na jednakowym dystansie (5km lub 10km) oraz WBIEGAJĄ/MASZERUJĄ NA METĘ TRZYMAJĄC SIĘ ZA RĘCE - najważniejszy jest moment przekroczenia mety trzymając się za ręce.

8.Zawodnicy startujący w klasyfikacji Par nie są brani pod uwagę w klasyfikacji Singli.

9. Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność podczas ceremonii dekoracji w innym wypadku nagroda przepada.

IX. ZWROTY I REKLAMACJE

1. Opłata rejestracyjna może zostać zwrócona po pomniejszeniu kosztów przygotowania imprezy - prośbę należy wysłać na kontakt@maratonczykpomiarczasu.pl - zostanie rozpatrzona w ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości.

2. Reklamacje można złożyć wysyłając wiadomość na adres kontakt@maratonczykpomiarczasu.pl. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni.

3. Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące kolejności uczestników należy zgłaszać do organizatorów, a jego decyzje są ostateczne i nieodwołalne.

4. Przepisanie pakietu startowego na innego zawodnika jest możliwe do 7 lutego 2024 – osoba na którą rezygnuje ze startu przesyła taką informację na adres: kontakt@maratonczykpoznan.pl, zwrotnie otrzymuje kod do rejestracji nowego zawodnika (rejestracja nowego zawodnika musi zostać dokonana do 6 lutego 2024). Pakiet można przepisać na dowolny dystans. Pakiet Pary można przepisać na inną Parę, Singli na innego Singla. Koszt przepisania pakietu to 10zł - pakiet należy przepisać w ciągu 48 godzin od otrzymania kodu.

5. Zmiana zadeklarowanego dystansu biegu, klubu, klasyfikacji jest możliwa do 7 lutego 2024- należy napisać wiadomość na adres: kontakt@maratonczykpoznan.pl - koszt zmiany 10zł (wpłata na dowolny cel charytatywny i przesłanie potwierdzenia)

X. Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest „Maratończyk” Maciej Łucyk, ul. Madziarska 2, 61-619 Poznań, NIP:766182181 (zwany dalej „Administratorem”).

 2. Przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w biegu. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 3. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawodnika, w tym do ich udostępnienia przez „Maratończyk” Maciej Łucyk, ul. MAdziarska 2, 61-619 Poznań, NIP:766182181, w celu zamieszczania wyników z biegu oraz na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno - reklamowych wydawanych przez „Maratończyk” Maciej Łucyk, ul. Wilczak 16a/11, 61-623 Poznań, NIP:766182181. Ponadto, warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie zgody na gromadzenie danych zawodnika do potrzeb administracyjnych i analitycznych oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zawodnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video.

 4. Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym podmiotom lub osobom (np. wolontariuszom wydającym pakiety), które realizują na zlecenie Organizatora czynności związane z organizacją i przebiegiem biegu, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji biegu.

 5. Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Zawodników zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zapewnia Zawodnikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 6. Administrator przetwarza dane osobowe Zawodników w celach wysyłania Zawodnikom za pomocą e-maili oraz SMS-ów informacji o imprezie i aktualnym przebiegu organizacji oraz innych imprezach Organizatora jedynie za zgodą Zawodnika (wyrażenie zgody odbywa się poprzez dokonanie opłaty startowej i zaakceptowanie regulaminu biegu).

 7. Administrator zapewnia, że dane związane z procesem płatności, tj. numery i dane kart kredytowych oraz kody dostępu do internetowych kont bankowych nie są zapisywane przez Administratora. Celem zabezpieczenia poufnych danych transakcje dokonywane przez zewnętrzny system płatności internetowej są szyfrowane.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Kontakt do organizatora -  kontakt@maratonczykpomiarczasu.pl

2. Stanowiska wydawania medali, wody i posiłku regeneracyjnego będą wspólne dla wszystkich uczestników.

3. Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania Biegu.

4. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu.

5. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub transportu związanych z obecnością lub uczestnictwem w biegu.

6. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni i depozycie.

7. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej www.biegwalentynkowypoznan.pl

8. Dane osobowe Uczestników Biegu zbierana są przez Organizatora w celu przeprowadzenia imprezy pt. Bieg walentynkowy Poznań. Każdemu z Uczestników Biegu przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe i możliwość ich modyfikowania (zmiany). W celu wzięcia udziału w Imprezie Uczestnik Biegu zobowiązany jest podać swoje dane osobowe, o które zapytany zostanie w formularzu zgłoszeniowym.

9. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu Imprezy z ważnych przyczyn, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa Uczestników.

Sponsorzy, partnerzy, patroni